leaves-3045796_1280

Regulamin Rabatów w Centrum Zieleni Ważyńscy

1. Niniejszy Regulamin Rabatów w Centrum Zieleni Ważyńscy (w dalszej części nazywany „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Rabaty w Centrum Zieleni” (w dalszej części nazywana „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest Centrum Zieleni Ważyńscy (w dalszej części regulaminu nazywane „Organizatorem”) z siedzibą w centrum detalicznym Szkółki Roślin Ozdobnych Adam Ważyński. DOROSŁE rośliny w pojemnikach z adresem Pniewo 37, 99-311 Bedlno (w dalszej części nazywane „Centrum”).

3. Promocja trwa od 09.03.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystać z Promocji można na drodze poniższych wariantów.

 • Kupon stałego klienta

a) Zawartość kuponu

Klient Centrum może poprosić o wydanie tzw. Kuponu stałego klienta, który umożliwia zbieranie pieczątek. Przednia część kuponu zawiera dane kontaktowe Centrum. Tylna część zawiera pola, na których możliwe jest przybicie odpowiedniej pieczątki. Jeden kupon umożliwia przybicie łącznie 15 pieczątek.

b) Pieczątki

Pieczątki, zawierające logo Centrum, przybijane są wyłącznie na Kupony stałego klienta, od razu po wykonaniu płatności za zakupy. Jedna pieczątka równoznaczna jest z wydaniem u Organizatora 65 zł. Przy jednorazowym wykonaniu zakupów możliwe jest uzyskanie maksymalnie 7 pieczątek. W sytuacji przekroczenia pierwszego progu jednorazowego rabatu (to jest 500 zł) klient może postanowić by z niego skorzystać, rezygnując tym samym z możliwość przybicia pieczątki.

c) Progi i gratisy na kuponach stałego klienta

Kupon stałego klienta zawiera tzw. 3 progi promocyjne – po przybiciu 5, 10 oraz 15 pieczątek. Organizator ustalił odpowiednie gratisy możliwe do odebrania w trakcie wykorzystania odpowiedniego progu rabatowego. Są to:

  • próg 5 pieczątek – roślina do 11 zł gratis,
  • próg 10 pieczątek – Katalog Roślin rekomendowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich gratis,
  • próg 15 pieczątek – profesjonalny sekator gratis.

d) Warunki korzystania z progów

Wykorzystanie progu pieczątek możliwe jest po przybiciu adekwatnej liczby pieczątek. W celu skorzystania z progu należy wyrazić sprzedawcy chęć tzw. wymiany pieczątek na gratis. Sprzedawca w danej sytuacji pozostawi parafkę na 5., 10. lub 15. przybitej pieczątce, co będzie tożsame z wykorzystaniem progu. By skorzystać jednak z danego progu nie można wykorzystać progu poprzedniego. Oznacza to, że chcąc wykorzystać gratis z progu 10 pieczątek nie można wykorzystać gratisu z progu 5 pieczątek. Sytuacja jest analogiczna do progu 15 pieczątek. Chcąc z niego skorzystać, nie można wykorzystać gratisów z progu 5 i 10 pieczątek.

Gratisy przekazywane są okazicielowi karty. Wykorzystanie progu w związku z możliwym, wielorakim wykorzystaniem kart nie jest obowiązkowe.

e) Sytuacje wyjątkowe

W sytuacji, gdy klient postanowi wykorzystać próg 5 lub 10 pieczątek, a będzie chciał kontynuować przybijanie pieczątek na bieżącym kuponie, będzie mógł zbierać je dalej z uwagą na konieczność stałego przypięcia obu kart ze sobą, gdy wymagana liczba pieczątek nie zmieści się na bieżącym kuponie.

 • Jednorazowy rabatu

a) Warunki korzystania z rabatu

Z proponowanego przez Organizatora jednorazowego rabatu skorzystać można wyłącznie w sytuacji spełniającej kryteria, wyrażając ku temu chęć przed płatnością za bieżący zakup. W danej sytuacji sprzedawca obniży koszt zakupu o adekwatny rabat. Klient może korzystać z rabatu wielokrotnie w trakcie okresu otwarcia Centrum, jednakże tylko raz w ramach bieżącego zakupu.

b) Kryteria rabatów

  • 3% – przy jednorazowym zakupie za kwotę od 500 do 799 zł,
  • 5% – przy jednorazowym zakupie za kwotę od 800 do 1499 zł,
  • 7% – przy jednorazowym zakupie za kwotę od 1500 do 3999 zł,
  • 8% – przy jednorazowym zakupie za kwotę od 4000 do 5999 zł,
  • 10% – przy jednorazowym zakupie za kwotę wyższą niż 6000 zł.
 • Karty stałego klienta

a) Typy kart stałego klienta oraz rabaty

   • Srebrna karta stałego klienta – 5% rabatu,
   • Złota karta stałego klienta – 10% rabatu.

b) Zawartość karty

Przednia część karty stałego klienta zawiera: logo Centrum, nazwę typu karty, przysługujący rabat oraz indywidualny numer karty. Tylna część karty zawiera dane kontaktowe do Organizatora, pole na podpis właściciela oraz pole na datę ważności karty. Karta bez uzupełnionych pól jest nieważna.

c) Warunki wydania karty

Karta stałego klienta przysługują stałym klientom Centrum i wymieniana jest za uzupełnione pieczątkami kupony stałego klienta zgodnie z wytycznymi Organizatora:

  • Srebrna karta stałego klienta za 5 uzupełnionych kuponów stałego klienta,
  • Złota karta stałego klienta za 10 uzupełnionych kuponów stałego klienta.

Kupony stałego klienta muszą w tej sytuacji zostać bezpowrotnie przekazane Organizatorowi.

d) Warunki korzystania z kart stałego klienta

Z proponowanych przez Organizatora kart stałego klienta skorzystać można przy każdym zakupie, niezależnie od kwoty. W celu skorzystania z karty należy wyrazić takową chęć sprzedawcy przed płatnością za bieżący zakup. W danej sytuacji sprzedawca obniży koszt zakupu o adekwatny rabat.

W związku z tym, iż karta jest imienna, sprzedawca ma prawo prosić okaziciela karty o wylegitymowanie się dokumentem zawierającym dane osobowe.

e) Okres ważności karty

Karty ważne są przez rok od momentu wydania karty. Data ważności karty zapisana jest przed jej wydaniem przez sprzedawcę na jej tylnej stronie.

5. Promocja kierowana jest do klientów Centrum będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

6. Udział uczestnika w promocji jest dobrowolny i oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

7. Przyznawane rabaty dotyczą produktów dostępnych w Centrum, z wyłączeniem roślin jednorocznych oraz sezonowych.

8. Promocje nie łączą się zarówno ze sobą, jak i z sezonowymi promocjami w Centrum.

9. Gratisu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@centrumzieleni.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji,

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji,

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,

d) wyczerpanie materiałów niezbędnych do zrealizowania Promocji.

13. Treść aktualnego regulaminu Organizator udostępnia na stronie internetowej sklepu (centrumzieleni.pl). Wprowadzenie zmian w treści Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

14. W ramach promocji nie zbierane są żadne dane osobowe.

Udostępnij wpis